Framtidsfullmakt – För den som vill bestämma över sin framtid

Framtidsfullmakt är en relativt ny form av juridiskt dokument i Sverige. Systemet med framtidsfullmakter infördes så sent som 2017 och är något som ännu inte har fått fullt genomslag. Betydligt fler människor borde använda sig av framtidsfullmakter för att reglera vad som ska ske den dag som man, till exempel på grund av sjukdom, inte längre kan hantera sina personliga eller ekonomiska angelägenheter.

Systemet med framtidsfullmakter infördes till stor del för att avlasta det offentliga systemet med gode män och förvaltare. Förutom att handläggningen av ansökningar om gode män tar i anspråk betydande resurser är det även svårt för många kommuner att hitta personer som är lämpliga och som vill vara gode män. Genom införandet av framtidsfullmakter är förhoppningen att behovet av gode män och förvaltare ska minska. read more