Framtidsfullmakt – För den som vill bestämma över sin framtid

Framtidsfullmakt är en relativt ny form av juridiskt dokument i Sverige. Systemet med framtidsfullmakter infördes så sent som 2017 och är något som ännu inte har fått fullt genomslag. Betydligt fler människor borde använda sig av framtidsfullmakter för att reglera vad som ska ske den dag som man, till exempel på grund av sjukdom, inte längre kan hantera sina personliga eller ekonomiska angelägenheter.

Systemet med framtidsfullmakter infördes till stor del för att avlasta det offentliga systemet med gode män och förvaltare. Förutom att handläggningen av ansökningar om gode män tar i anspråk betydande resurser är det även svårt för många kommuner att hitta personer som är lämpliga och som vill vara gode män. Genom införandet av framtidsfullmakter är förhoppningen att behovet av gode män och förvaltare ska minska.

Hur fungerar en framtidsfullmakt?

En framtidsfullmakt upprättas idag men träder i kraft först i framtiden när du inte längre kan hantera dina personliga eller ekonomiska angelägenheter. Du utser redan idag vem som du vill ska företräda dig när du på grund av sjukdom, olycka eller något liknande inte längre kan företräda dig själv.

I lagtexten används begreppet ”personliga och ekonomiska angelägenheter”. Med dessa begrepp avses till exempel löpande åtgärder som att genom framtidsfullmakt betala räkningar, göra inköp men även företräda fullmaktsgivaren gentemot myndigheter eller olika företag vid till exempel hantering av olika abonnemang med mera.

Fördelarna med en framtidsfullmakt

Det finns en rad fördelar med en framtidsfullmakt. En av fördelarna är att du redan idag kan utse en person, som du har förtroende för, att företräda dig i framtiden. På så sätt kan du känna dig trygg och kan vara säker på att du blir väl omhändertagen när du inte längre ”klarar dig själv”.

Du underlättar även för omgivningen. Har du inte skrivit en framtidsfullmakt uppstår, den dag som du blir allvarligt sjuk eller något liknande, alltför ofta diskussioner mellan anhöriga om vem som ska göra vad. I de flesta fall har omgivningen inte något annat val än att begära att en god man utses för dig. Att utse en god man är en relativt krävande process som dessutom ofta leder till infekterade diskussioner mellan anhöriga – vem ska utses till god man och är det verkligen rätt tidpunkt att göra detta?

Genom att upprätta en framtidsfullmakt har du gjort din vilja klar för omgivningen och risken för diskussioner minskar avsevärt. Det finns ett klart och tydligt dokument som anger vem som har rätt att företräda dig. Det är dessutom möjligt för dig att utse flera personer. Du kan till exempel bestämma att en person ska hantera dina ekonomiska angelägenheter medan en annan person ska företräda dig gentemot de sociala myndigheterna.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *